Anvisningar till mottagare av finansiering

Anvisning till mottagare och användare av statsunderstöd beviljat av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. 

Innehåll:

  • Allmänna anvisningar gällande användning av understödet
  • Användning av understödet
  • Studeranderapportering och -antagning
  • Marknadsföring, offentlighet och synlighet av den understödda utbildningen eller kunskapsbaserade tjänsten
  • Upphovsrätt
  • Användning av logor
Uppdaterat 14.9.2022.

Allmänna anvisningar gällande användning av understödet

Det av Servicecentret för kontinuerligt lärande och undervisning beviljade statsunderstödet kan användas för kostnader som uppstår av genomförande av projektet enligt den till beslutet bifogade godkända dispositionsplanen.


Den utrustning som införskaffas med statsunderstöd får inte permanent användas för annat ändamål än det som anges i beslutet, och dess äganderätt får inte överlåtas till en annan part under utrustningens användningstid. Det lösöre som införskaffats under projektet ska lämnas kvar för att tjäna mottagarens allmännyttiga verksamhet.

Mottagaren av understödet bör dessutom följa de allmänna anvisningar, villkor och begränsningar som bifogats i beslutet om understöd.

Användning av understödet

Servicecentret beviljar statsunderstöd för

1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017),

2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar;

Med statsunderstöd kan endast sådan högskoleutbildning finansieras som redan ingår i en av universitet anordnad examen eller specialiseringsutbildning.

4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare;

Med statsunderstöd kan endast sådan högskoleutbildning finansieras, som redan ingår i en av yrkeshögskolan anordnad examen eller specialiseringsutbildning, eller sådan till invandrare riktad utbildning vars syfte är att ge språkkunskaper och andra lämpliga färdigheter för att klara av yrkeshögskolestudier.

5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010),

6) verksamhet som stöder ansökan till och deltagande i utbildning,

7) utveckling av och försök med verksamhet som hör till ansvarsområdet.

På anordnande av utbildning eller kunskapsbaserade tjänster, antagning av och som studerande samt på studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas det som stiftats i lagen om utbildningen i fråga.

Statsunderstöd beviljas inte för

1) avläggande av hela högskoleexamen,

2) avläggande av hela yrkesinriktade examen,

3) företagsekonomisk verksamhet, t.ex. fortbildning som kan ges på marknadsvillkor,

4) utbildning som förbereder till yrkesverksamhet,

5) personal- eller arbetsmarknadsutbildning eller

6) utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Understödet bör användas till det syfte som stödet beviljats. Verksamhet som finansieras får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller riktas på verksamhet som kan anordnas inom ramen för yrkesläroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Studeranderapportering och -antagning

Anordnaren av utbildning bör lämna in uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av den utbildningsverksamhet som finansieras av Servicecentret.

Servicecentret tar i bruk ett digitalt system för studeranderapportering på hösten 2022. Vi kommer att skilt meddela mottagarna av understödet om ibruktagandet av systemet.

Om mottagaren av understödet ordnar utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning, lagen om fritt bildningsarbete, universitetslagen, yrkeshögskolelagen eller lagen om Sameområdets utbildningscentral, tillämpas på anordnande av utbildning, antagning av och som studerande samt på studerandens rättigheter och plikter vad som stadgas i lagen om utbildningen i fråga, om inte Servicecentret skilt anvisar annat.

I studerandeurvalet för utbildning som finansieras av Servicecentret bör man ta i beaktande både allmänna villkor för antagning av studerande inom utbildningsformen i fråga samt studerandens behov för kunnandet som avläggande av utbildningen i fråga erbjuder. Dessutom bör man ta hänsyn till att studeranden har tillräckliga förutsättningar för att delta i utbildningen i fråga, till exempel tillräckliga tidigare kunskaper och färdigheter.

Den huvudsakliga målgruppen för utbildning finansierat av Servicecentret bör vara personer i arbetslivet och/eller personer som befinner sig helt och hållet utanför arbetskraften.
Av en studerande kan det tas ut avgifter enligt den lag som gäller utbildningen i fråga endast, om det så i statsunderstödsbeslutet skilt bestäms.

Marknadsföring, offentlighet och synlighet av den understödda utbildningen eller kunskapsbaserade tjänsten

Utbildningsmodeller, resultat av och lärdom från projekt som beviljas understöd är offentlig information och bör vara tillgängliga för olika anordnare av utbildning efter genomförande av projektet. Syftet med projekt som understöds är att nå resultat eller alster, som kan vidare konsolideras, etableras och spridas i större omfattning. Vi uppmuntrar även till att offentligt dokumentera projektet under projektperioden.

Läromaterial och andra alster som produceras bör öppet publiceras och göras tillgängliga utan kostnad (till exempel på Biblioteket för öppna lärresurser, aoe.fi eller annan öppen webbsida) samt på begäran skickas in som sådan eller i önskad format till Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning för eventuell publicering eller utdelning.

Uppgifterna för utbildningstjänsten eller kunskapsbaserade tjänsten som förverkligas med hjälp av understödet bör vara publicerade och tillgängliga på webbsidan av mottagaren av understödet under hela projektperioden. I samband med projektets uppgifter och skriftligt eller visuellt marknadsföringsmaterial bör beviljaren av finansiering (Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning) samt de uppgifter som förutsätts av den nationella planen för återhämtning och resiliens (RRP) nämnas, ifall projektet har finansierats med den Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF, 1458/2022 Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning – Befrämjande av digitalisering och grön övergång). Servicecentret anvisar om materialet som skall bifogas (texter och visuellt material) mer i detalj på sin webbsida i september 2022.

Alla mottagare av understöd bör föra in utbildningsbeskrivningarna i utbildningsutbudet på Studieinfo-tjänsten. Anordnare av yrkesutbildning och högskolor är enligt lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) skyldiga att föra in uppgifter gällande utbildning i Koski- och Virta- informationsresurserna. Regeringen förbereder ett lagförslag om motsvarande plikt för även andra mottagare av understöd beviljade av Servicecentret.

Servicecentret anvisar och meddelar mottagare av finansiering antingen skilt eller i samband med ansökan och beslut om statsunderstöd om hur man för in uppgifter i det nya registret och Koski-informationsresursen. Servicecentret förutsätter att mottagaren av finansiering retroaktivt för in uppgifterna för år 2022 så att de sparats i registret senast den 30 april 2023.

Upphovsrätt

Mottagaren av statsunderstödet överlåter utan ersättning parallell nyttjanderätt till Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning till det material eller till övriga alster (nedan kallat materialet) som uppkommer i samband med detta statsunderstödsprojekt samt rättigheter att ändra materialets innehåll och layout.

Servicecentret har också rätt att sprida materialet i alla spridningsformer samt framställa exemplar av det. Mottagaren av statsunderstödet ansvarar för att den har rätt att överlåta nämnda rättigheter till Servicecentret.

Understödets mottagare och materialets producenter skall sinsemellan komma överens om upphovsrätten som gäller utnyttjande av materialet i projektet och i övrig verksamhet än den vetenskapliga, offentliga eller kommersiella verksamheten anknuten till projektet.

 

Användning av logotyper

Finansiärens logotyp och sammanhängande text skall användas i marknadsföringsmaterialet för den utbildnings- eller kunskapsbaserade tjänst som finansieras.

Om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar tjänsten, skall Servicecentrets logotyp användas i marknadsföringsmaterialet.

Om utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), skall logotyperna för både Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och EU användas i marknadsföringsmaterialet.

Ladda ner finansiärens eller finansiärernas logotyp och bifoga en av texterna nedan med den:

Text i samband med servicecentrets logotyp

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Text i samband med servicecentrets och EU:s logotyper

Utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (NextGenerationEU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

1. suomi

EU NextGeneration -tunnus musta suomi

.png, 16KB

Lataa

EU NextGeneration -tunnus valkoinen suomi

.png, 17KB

Lataa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus -tunnus suomi

.png, 37KB

Lataa

2. svenska

EU NextGeneration logo svart svenska

.png, 18KB

Lataa

EU NextGeneration logo vit svenska

.png, 20KB

Lataa

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning logo svenska

.png, 68KB

Lataa

3. English

EU NextGeneration logo black English

.png, 17KB

Lataa

EU NextGeneration logo white English

.png, 19KB

Lataa

The Service Centre for Continuous Learning and Employment English

.png, 62KB

Lataa