Projektsida: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

Allmänt om pilotprojektet för uppsökande verksamhet

I pilotprojektet för uppsökande verksamhet piloteras en ny tjänst som går ut på att ordna grupphandledning som uppmuntrar deltagande i tilläggsutbildning i små företag (som sysselsätter 5–149 personer) och verksamhetsställen runtom i Finland.

Pilotprojektet är en del av en forskningshelhet som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och verkställs av Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Ekonomins forskningsinstitut Labore. Även Arbetshälsoinstitutet medverkar i framställandet av forskningsdata. Forskningshelheten utreder om delande av information gällande utbildning och deltagande i grupphandledning i företagen ökar personers deltagande i utbildning.

På grund av utformningen av forskningsplanen kan grupphandledningar förverkligas endast i företag som verkar på vissa postnummerorter och inom vissa branscher. Dessutom bör det vid varje grupphandledningstillfälle närvara minst en person vars högsta nivå på utbildning bygger på allmänbildande utbildning.

Genomförande av grupphandledningar

I september 2022 konkurrensutsatte Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning tjänsteproducenterna som verkställer grupphandledningarna med anknytning till pilotprojektet. Utvalda tjänsteproducenter kontaktar till målgruppen tillhörande företag inom sina egna områden, utreder företagens kompetensbehov och ifall överenskommelse nås med företagen, verkställer en skräddarsydd grupphandledning för deras personal.

I grupphandledningarna berättas det utförligt om utbildningsmöjligheter med beaktande till företagets och branschens behov. I handledningen uppmuntras personer, och särskilt lågutbildade personer som är sysselsatta i företaget att delta i lämplig utbildning.

Grupphandledningarna ordnas mellan den 1 januari 2023 och den 30 juni 2024. Det kommer att ordnas sammanlagt minst 1200 grupphandledningar i olika företag runtom i Finland. Tjänsten är avgiftsfri för företag och personer som deltar i grupphandledningarna.

Tjänsteproducenterna som verkställer grupphandledningarna enligt område

Område: Helsingfors-Nyland

  • Arbetarnas Bildningsförbund
  • Y4Works Ab

Område: Södra Finland

  • Arffman Finland Ab
  • Y4Works Ab

Område: Västra Finland

  • Arffman Finland Ab
  • Oy EduVamia Ab

Område: Östra och Norra Finland

  • OSAO Edu Ab
  • Savon koulutus Ab

 

Mer information