Vad finansierar vi?

I september utlyser Servicecentret de första konkurrensutsättningarna och ansökan om statsunderstöd för hösten 2022.

Läs mer om öppna ansökningar här.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är att finansiera utbildning för befolkning i arbetsför ålder. Vi utlyser finansiering som

 • statsunderstöd och
 • upphandlingar, så som stora konkurrensutsättningar, små och enskilda upphandlingar samt pilotprojekt.

Vem kan ansöka om finansiering som beviljas av Servicecentret?

Statsunderstöd beviljas till

 • högskolor,
 • anordnare av yrkesinriktad utbildning och
 • läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i upphandlingar och konkurrensutsättningar. Anbud kan lämnas till exempel av

 • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
 • privata anordnare av utbildning
 • privata företag
 • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

 

Statsunderstöd utlystes för första gången på våren 2022.

Läs mer om tidigare ansökan om statsunderstöd här.

 

Hurdana tjänster finansierar vi och för vem?

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar utbildnings- och kunnandebaserade tjänster som möter behoven i arbetslivet. Servicecentret finansierar utbildningar som utvecklar områdets näringsgrenar och som förbättrar tillgång till kunnig arbetskraft på ett visst område och/eller en viss bransch.

Servicecentret finansierar utbildningstjänster huvudsakligen för sysselsatta personer och personer utanför arbetskraften. Servicecentret finansierar inte utbildnings- eller kunskapsbaserade tjänster för arbetslösa. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Servicecentret vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst grundskolan eller som har svaga baskunskaper.

Allmänna mål för understöd beviljade av servicecentret är att finansiera utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Målet är att arbetstagaren kan genom att utveckla sitt kunnande fortsätta sin karriär även om hans eller hennes arbetsuppgifter ändras.

Tjänster som finansieras kan hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt understöda nationella utbildnings- och kunskapsbaserade tjänstesystem.

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. Understödda eller upphandlade tjänster tar i särskilt beaktande hur man anskaffar studerande och företar sig uppsökande verksamhet.

Utbildningarna kan vara helheter som kombinerar olika slags undervisningsinnehåll eller delar av examen, eller sådana helheter, som inte ingår i någon specifik utbildningsnivå eller -bransch. Tjänsterna förverkligas så, att en så stor del av dem som möjligt kan avläggas vid sidan om arbetet. Till exempel digitala utbildningar och distansdeltagande är möjliga.

Servicecentret kan förutsätta att den utbildning och stödåtgärder som det finansierar anpassar sig för en särskild målgrupp.

Exempel på målgrupper:

 • de som är utan en examen inom utbildning på andra stadiet
 • de som arbetar inom branscher som undergår strukturella förändringar
 • ensamföretagare
 • invandrare.